Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Fundusz Sołecki

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) i uchwałą Nr VI/45/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerklaniec środków stanowiących fundusz sołecki, że kwota funduszu sołeckiego na rok 2018 dla poszczególnych sołectw w Gminie Świerklaniec wynosi 37 921,99 zł.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 w/w ustawy warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do 30 września 2017 r. sołtys powinien przekazać wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2018 r.