Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Punkty wyznaczone do głosowania i procedura głosowania

Punkty wyznaczone do głosowania:

    sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52, w godzinach pracy placówki,

    sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8, w godzinach pracy placówki,

    Sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3,w godzinach pracy placówki,

    Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im .Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103, w godzinach pracy placówki.

9 propozycji projektów do budżetu obywatelskiego

Bardzo miło jest nam poinformować wszystkich Mieszkańców Gminy Świerklaniec, że podczas czwartej edycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec w wyznaczonym terminie przyjmowania propozycji wpłynęło łącznie 9 projektów.
- 3 projekty z sołectwa Orzech,
- 1 projekt z sołectwa Nakło Śląskie
- 3 projekty z sołectwa Świerklaniec
- 2 projekty z sołectwa Nowe Chechło.

Projekty zostały zaopiniowane przez zespół ds budżetu obywatelskiego jako możliwe do realizacji.

Podsumowanie Budżetu Partycypacyjnrgo Gminy Świerklaniec oraz Funduszu sołeckiego na rok 2017

Budżet Partycypacyjny Gminy Świerklaniec 
Zbliża się koniec roku 2017, oznacza to również zakończenie realizacji drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w naszej gminie. Wzorem ubiegłego roku, niemal 200 tysięcy zł podzielono na cztery sołectwa według zasady 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.

Fundusz sołecki

W Orzechu pojawiły się tak zwane "psie pakiety" zakupione w ramach funduszu sołeckiego. Ucieszyło to właścicieli czworonogów, którzy teraz z niezwykłą łatwością mogą posprzątać po swoich pupilach.

"Dzieje miejscowości Orzech w świetle badań dokumentacji historycznej 1277 – 2017"

"Dzieje miejscowości Orzech w świetle badań dokumentacji historycznej 1277 – 2017" to tytuł publikacji sołtysa Orzecha Michała Nolewajki. Książka została wydana dzięki głosom mieszkańców sołectwa, bo została sfinansowana ze środków Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec 2017. Koszt projektu to 8.056,50 zł.

Fundusz Sołecki

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) i uchwałą Nr VI/45/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerklaniec środków stanowiących fundusz sołecki, że kwota funduszu sołeckiego na rok 2018 dla poszczególnych sołectw w Gminie Świerklaniec wynosi 37 921,99 zł.

Trwa realizacja projektów

Trwa realizacja projektów z Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec 2017. W Orzechu jest to projekt „Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu w dwa zestawy multimedialne, kształtki rehabilitacyjne oraz meble szkolne”, którego koszt to 20.500,00 zł.

Liczenie głosów

W dniu 07.06.2017r. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec komisja dokonała w dniu 08.06.2017. otwarcia urn oraz przeliczenia ilościowego wyjętych kart z urn.

Punkty wyznaczone do głosowania

Punkty wyznaczone do głosowania:

  1. sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52,

  2. sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8

  3. Sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3,

  4. Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im .Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103

 

Publiczna prezentacja projektów poddanych pod głosowanie i spotkania z mieszkańcami odbędą się:

  • 10 maja 2017r. godzina 17:00 - OSP Świerklaniec, ul. Oświęcimska 25,
  • 11 maja 2017r. godzina 18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52,
  • 12 maja 2017r. godzina 17:00 – Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu, ul. Sobalaków 5,
  • 15 maja 2017r. godzina 17:00 - Dom Sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5,

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017r.

 

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017r., zgodnie z uchwałą Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec przedstawiają się następująco:

 

Budżet Partycypacyjny 2017

Rusza druga edycja Budżetu Partycypacyjnego. Podobnie jak w zeszłym roku do podziału na cztery sołectwa jest niemal 200 tys. zł. Projekty do budżetu (podpisane przez minimum 15 mieszkańców gminy Świerklaniec) można składać od 6 do 27 marca w czterech miejscach.

 

Fundusz Sołecki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Świerklaniec
W związku z zakończeniem procedur dotyczących wyboru projektów, które w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec będą realizowane jeszcze w tym roku, serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Świerklaniec za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

W dniu 20.06.2016r. zakończyła się weryfikacja kart do głosowania oraz został sporządzony protokół.


Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Partycypacyjny w danym Sołectwie.
Lista wygranych projektów zakwalifikowanych do realizacji zostanie ogłoszona do dnia 30 czerwca 2016 r.

Liczenie głosów

W dniu 03.06.2016r. Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec Nr 0050.96.2016 z dnia 03.06.2016r. Komisja dokonała w dniu 07.06.2016r. otwarcia urn z udziałem zainteresowanych projektodawców oraz przeliczenia ilościowego wyjętych kart z urn.

Głosowanie

Głosowanie nad Budżetem Partycypacyjnym odbywać się będzie w dniach od 23 maja 2016r. do 3 czerwca 2016r., w godzinach pracy placówek w wyznaczonych punktach, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec nr 0050.78.2016 z dnia 06.05.2016r.

Uwaga !!!

 
Informujemy, że do dziś jest możliwość składania wniosków do budżetu partycypacyjnego. 
 
Przypominamy również, że w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.
 

Listownie na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”, ważna jest data stempla pocztowego.

Spotkanie z sołtysami

 

W dniu 22.02.2016 roku odbyło się spotkanie Wójta, przewodniczącego zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz sołtysów wszystkich sołectw, którego tematem były zagadnienia dotyczące budżetu partycypacyjnego. Sołtysom przekazano materiały w postaci plakatów i ulotek zawierających podstawowe informacje o idei i zasadach realizacji tzw. budżetu obywatelskiego.

W poszczególnych sołectwach Naszej Gminy, poza godzinami działania punktów informacyjnych w miesiącu marcu, to właśnie sołtysi będą mogli udzielać mieszkańcom informacji na tematy dotyczące budżetu partycypacyjnego.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym przedsięwzięciu.